Útravaló Ösztöndíjprogram - Hazai
Út a középiskolába / érettségihez / szakmához
Útravaló Ösztöndíjprogram

Gyakran ismételt kérdések

Mi az általános célja az Útravaló Ösztöndíjprogramoknak?

Az Útravaló Ösztöndíjprogram egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. E rendszerben a tanuló, és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai (Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához) mentori és ösztöndíj-támogatást nyújtanak a bevont tanulók részére.

Ki jelentkezhet tanulóként az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokra)?

Tanulóként (új pályázóként vagy továbbfutó pályázattal) pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, családba fogadott, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül, valamint

Az „Út a középiskolába” alprogram esetében általános iskolában 7-8. évfolyamon tanul és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et; (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!)

Az „Út az érettségihez” alprogram esetében gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban tanul és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et. (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!)

Az „Út a szakmához” alprogram esetében szakiskolával, szakképző intézménnyel, vagy készségfejlesztő iskolával állnak tanulói jogviszonyban, szakma megszerzésére irányuló képzésben vesznek részt, az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-ös átlagot (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!).

Ki nem nyújthat be pályázatot tanulóként az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokra)?

Az „Út az középiskolába” alprogram esetében:

Az „Út az érettségihez” alprogram esetében:

Ki nyújthat be pályázatot mentorként az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokra)?

Mentorként Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, szakoktató, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

Ajánlás a mentori feladatok elvégzéséhez: A mentori feladatok (például személyes kapcsolattartás, csoportos foglalkozások) ellátásához javasolt, hogy a mentor azon a településen dolgozzon vagy tartózkodjon életvitelszerűen, amely településen a tanuló lakik vagy tanulmányait végzi. 

Ki nem jelentkezhet mentorként?

Mentornak jelentkezhet GYES/GYED-en lévő valamint nyugdíjas pedagógus?

Amennyiben a mentori feladatait el tudja látni, valamint az alábbi feltételek betartása mellett:

A mentor hány pályázó tanuló esetében adhat be pályázatot?

gy pályázó mentor egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében nyújthat be mentori Pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor, aki a korábbi pályázati felhívásban nyertes – továbbfutó – ösztöndíjas tanuló vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat beszámítva vállalhatja összesen 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében a mentorálást. Jelen pont alól kivételt képez az alábbi eset:

Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb 8 (nyolc) pályázó mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

Másik iskolában tanító tanár lehet-e mentor?

Igen.

Szükséges-e hogy az intézmény alkalmazottja legyen a mentor?

Nem, de a 2022/2023. tanév pályázati felhívásában valamint az Útmutatóban meghatározott feltételeknek meg kell felelnie, és az adott köznevelési intézmény jóváhagyása is szükséges.

Ajánlás a mentori feladatok elvégzéséhez: A mentori feladatok (például személyes kapcsolattartás, csoportos foglalkozások) ellátásához javasolt, hogy a mentor azon a településen dolgozzon vagy tartózkodjon életvitelszerűen, amely településen a tanuló lakik vagy tanulmányait végzi.

Ki jogosult beadni a pályázatot?

A tanuló és a mentor együtt jogosult beadni a pályázatot. A Pályázatkezelő Rendszerben a pályázati adatlapot a mentor tölti ki, a FEH admin a benyújtáskor csak ellenőrző és jóváhagyó feladatot lát el.

Milyen esetben nyújtható be továbbfutó pályázat?

Továbbfutó pályázat nyújtható be azon tanuló és mentorpár esetében, aki a 2021/2022. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, a 2021/2022. tanév végi eredménye alapján a tanuló a tanulmányi átlagát javította vagy a Pályázati felhívásban rögzített mértéknél többel nem rontotta, és a 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a Pályázati felhívásban meghatározott minimum tanulmányi átlagot.

A tanuló abban az esetben pályázhat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban. Amennyiben a mentor személye változik, abban az esetben mindenképpen új pályázat benyújtása szükséges.

Pályázhat-e az a tanuló, aki tavaly év végén megbukott, így évismétlő lett?

A 2021/2022. tanévben, ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2022/2023. tanévre új pályázatot nem nyújthat be.

Ki/mi az a feladatellátási hely, feladatellátási adminisztrátor (FEH admin)?

Az az alapító okiratban meghatározott, a közoktatási intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a közoktatási intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található;

A FEH admin az a köznevelési intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt a Pályázatkezelő Rendszerben. Továbbá a FEH admin ellenőrzi a mentor által bevitt adatok hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést.

Kik jelentkezhetnek feladatellátási hely adminisztrátornak (FEH adminisztrátor)?

Bárki, aki az érintett köznevelési intézmény alkalmazottja és az intézmény vezetőjétől megbízást kap rá, akár egy mentor is elláthatja ezt a feladatot.

Kapnak-e a FEH adminisztrátorok valamilyen juttatást a program során?

Nem, de természetesen van lehetőség arra, hogy a programban résztvevő mentorok lássák el a FEH adminisztrátor feladatait.

Maximalizálva van-e a mentorok és a FEH adminisztrátorok száma egy intézményen belül?

Nincs, a mentorok számának figyelembevételével érdemes a FEH adminisztrátorok számát meghatározni.

Hol tudom benyújtani a pályázatot?

Az Útravaló Ösztöndíjprogram („UTR”) Pályázati adatlap kitöltő felületen keresztül, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az https://utr.tef.gov.hu url címmel érhető el.

Mi a pályázatok beadási határideje?

A pályázat benyújtása két szakaszból áll:

Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre és beküldésre került.

Papír alapon milyen dokumentumokat kell benyújtani?

A korábbi évek gyakorlatától eltérően kizárólag elektronikusan, a pályázati felületre szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni.

Postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges.

A 2021/2022. évi tartaléklistára kerülő tanulók esetében új pályázat benyújtása szükséges?

Igen, ebben az esetben új pályázat benyújtása szükséges.

Jelentkezhet-e egyéni munkarendű magántanuló az Ösztöndíjprogramba?

Igen, az az egyéni munkarendű magántanuló, akinek nem szünetel a magyarországi tanulói jogviszonya és megfelel a jelentkezési feltételeknek, benyújthat jelentkezést, és jogosult lehet az Útravaló ösztöndíjra.

Jelentkezhet-e SNI-s (sajátos nevelési igényű) tanuló?

Igen, természetesen, ha az adott intézményből továbbtanulási szándéka van, és a jelentkezés feltételeinek megfelel.

Jelentkezhet-e egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény tanulója?

Igen, természetesen, amennyiben a többi feltételnek megfelel.

Nem megfelelő alprogram kiválasztása esetén, van lehetőség módosításra?

A véglegesített és benyújtott pályázatok esetén nincs lehetőség módosításra. A nem megfelelő alprogramra benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, a Lebonyolító további bírálat nélkül elutasítja. Új pályázat benyújtására van lehetőség a megfelelő alprogram kiválasztásával.

A tanuló az előző tanévben sikeres szakmai vizsgát tett, másodszakmán tanul szeptembertől. Pályázhat az ösztöndíjra?

A másodszakmán tanuló is részt tud venni a programban.

A másodszakmás tanulókat új pályázóként vagy továbbfutó pályázóként kell felvinni a rendszerbe?

A másodszakmás tanulók esetében új pályázat benyújtására van lehetőség.

Az előző évi belépési adatok megváltoztak az intézményi névváltozás miatt. Az új e-mail címmel regisztrált felhasználói oldalon nem látjuk a régi mentorált tanulókat. Mi ilyenkor a teendő?

Amennyiben a pályázat/ok elkészítése megtörtént a régi e-mail címhez tartozó felhasználói felületről úgy az e-mail címet kérés esetén a Lebonyolító módosítani tudja.

A tanuló szociális jogosultsága megszűnt. Továbbfutóként jelentkezhet az Ösztöndíjprogramra?

A szociális jogosultság hiányában a tanuló nem jogosult a pályázat benyújtására.

Az új tanuló felvétele nem lehetséges a felületen, mivel nem tudom legörgetni a feljövő ablakot. Mi ilyenkor a teendő?

A weboldal nézete magas százalékon van, ezért nem látható az új pályázat gomb. A weboldal beállításánál szükséges kisebb százalékra venni az értéket, így láthatóvá válik az „Új pályázat létrehozása” gomb.

A pályázat benyújtását követően van lehetőség hiánypótlásra?

A Lebonyolító hiányos vagy hibás dokumentumok benyújtása, illetve a felületen megadott adatok hiányos vagy hibás rögzítése esetén 1 (egy) alkalommal elektronikus úton a Pályázatkezelő Rendszerben, a kiküldéstől számított 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótolt dokumentumokat a Pályázatkezelő Rendszer elektronikus felületére kell feltölteni.

A hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a hibás vagy hiányos pályázat érvénytelennek minősül, azt a Lebonyolító további bírálat nélkül elutasítja.

A pályázat benyújtását követően van lehetőség módosítást kezdeményezni?

Kizárólag a Támogatói okirat hatálybalépését követően van lehetőség az UTR felületen Bejelentés keretében jelezni a pályázattal kapcsolatos változást.

Lehetséges utólag a pályázatot benyújtani?

A pályázat határidőn túli benyújtására nincs lehetőség.

Mi a teendő abban az esetben, ha megváltozott az iskolánk neve?

Ki fogja elbírálni a pályázatokat?

A pályázatok bírálatát a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, mint Lebonyolító végzi meghatározott szempontok alapján. A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára dönt.

A támogatói döntés ellen kifogás benyújtható?

A támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A pályázó (kedvezményezett) kifogást nyújthat be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárának címezve, amennyiben véleménye szerint a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, vagy a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő.

A kifogást, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 (tíz) napon belül kell benyújtani.

A kifogást írásban a Lebonyolító postacímére kell benyújtani.

Amennyiben megszűnik a szociális jogosultság az adott tanév közben, tovább kapja-e a tanuló az ösztöndíjat?

Amennyiben a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az adott tanévre vonatkozó ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.

Kinek kell tárolnia az Útravaló Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó, a pályázathoz és a megvalósításhoz köthető dokumentumokat?

A pályázat benyújtása a köznevelési intézményen keresztül történik. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) a)-c) és e) pontjai szerinti alprogramok céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik.

Fentiekből következik, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseit kell az iratkezelés során figyelembe venni, különös tekintettel az alábbi rendelkezésekre:

Az ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan az intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell és az iratkezelési/adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint megőrizni.

A kiadmányozás szabályait a köznevelési intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A kiadmányozás az irat aláírásának jogszabályban meghatározott módja, mely aláírással a kiadmányozási joggal rendelkező személy a kiadmányt hitelesíti.

Az ösztöndíjak kifizetését ki bonyolítja le?

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság végzi az ösztöndíjak kifizetését.

Hogyan történik a kifizetés?

Az ösztöndíjak kifizetése banki átutalással történik a Magyar Államkincstáron keresztül. Ennek lebonyolításához a tanulónak és a mentornak saját bankszámlával kell rendelkeznie. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik bankszámlával, akkor lehetősége van a szülő, /törvényes képviselő/ gondviselő bankszámla adatainak vagy más természetes személy bankszámla adatainak a megadására is.

A támogatás folyósítására kizárólag folyószámlára utalással, tanulók és a mentorok részére egyaránt 3 (három) részletben kerül sor.

I. A Támogatás 2022/2023. tanév I. félévének 4 hónapjára járó része (2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig) egy összegben történő kifizetésének határideje: 2022. december 23., amelynek feltétele az első Részbeszámoló benyújtása a mentor részéről legkésőbb 2022. december 10. napjáig és annak Lebonyolító által történő elfogadása – mely nem jelenti a teljesítésigazolás kiállítását.

II. A Támogatás 2022/2023. tanév II. félévének első 4 hónapjára járó (2023. január 1. napjától 2023. április 30. napjáig) egyösszegben történő kifizetése legkésőbb 2023. június 30. napjáig történik meg, melynek feltétele a második Részbeszámoló benyújtása a mentor részéről legkésőbb 2023. május 31. napjáig és annak Lebonyolító által történő elfogadása – mely nem jelenti a teljesítésigazolás kiállítását.

III. A Támogatás 2022/2023. tanév II. félévének második részletének (2023. május 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó időszakra eső Támogatási összegnek) kifizetése 2023. augusztus 31. napjáig történik meg, melynek feltétele a Záró beszámoló benyújtása a mentor részéről legkésőbb 2023. július 31. napjáig és annak Lebonyolító által történő elfogadása – mely nem jelenti a teljesítésigazolás kiállítását.

Amennyiben a mentorált tanuló javító, vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz, a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult.

Azokra a hónapokra, amikor a mentorálási tevékenység nem valósul meg, sem a mentor, sem a tanuló nem jogosult ösztöndíjra.

A tanuló az utolsó 2 (kettő) havi (május-június) ösztöndíjra abban az esetben jogosult, ha:

Kiesett tanuló esetén a kifizetés időarányosan történik. Amennyiben a kiesés dátuma adott hónap 15-e előtti napra esik, úgy az érintett hónapra a kifizetés nem kerül teljesítésre sem a mentor, sem pedig a tanuló részére az adott hónap vonatkozásában.

Javító vizsgára kötelezett tanuló esetén kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben sikeres javító vizsgát tesz, valamint tanulmányi átlagát megtartja, vagy a Pályázati felhívásban rögzítettnél nagyobb mértékben nem rontja.

Adómentes-e az ösztöndíj?

Igen, teljes egészében.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletében foglaltak szerint:

Adómentes az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra ösztöndíj címén, vagy a szociálisan rászoruló részére szociális segély, valamint szociális ösztöndíj címén folyósított összeg.

Van lehetőség a támogatás készpénzben történő kifizetésére?

A támogatás folyósítása kizárólag folyószámlára utalással történik.

Lehetséges-e tanév közben mentort váltani?

Kizárólag az I. félév lezárását követően, a II. félév kezdetétől van lehetőség. Ezen szabály alól kivételt jelent, ha a tanuló intézményt vált az I. félév során, illetve a mentor valamilyen okból kifolyólag nem tudja ellátni mentori feladatait.

Mennyiben határozták meg a mentorálás minimális „óraszámát”?

A mentor a vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen online - heti 1 (egy) órában - vagy személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 (két) órában (havonta 8 óra) – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, mely foglalkozásokat naprakészen dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. A foglalkozásoknak legfeljebb 50 (ötven) százaléka lehet csoportos.

Számíthat-e a mentor helyszíni ellenőrzésre?

A program során a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogató jellegű helyszíni monitorozást végezhet.

A tanuló jogviszonya megszűnt. Mi ilyenkor a teendő?

Az ösztöndíjprogramból kiesett tanulót a Pályázatkezelő Rendszerben szükséges bejelenteni, a Személyes / Bejelentéseim menüpontja alatt található „Kiesett tanuló” bejelentése pontnál:

Megváltozott a tanuló bankszámlaszáma. Mi ilyenkor a teendő?

Az adatváltozás tényét minden esetben a Pályázatkezelő Rendszerben szükséges bejelenteni, a Személyes / Bejelentéseim menüpontban található „Tanulói bankszámlaszám módosítás bejelentése” pontnál számlaszám megadásával és a pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat (az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával) vagy banki igazolás) felcsatolásával.

Szükséges pontosítani, hogy az új számla a tanulóé-e. Amennyiben nem, az engedményes nyilatkozat csatolása elengedhetetlen.

A kiutalások hónapjában (december, június, augusztus) bankszámlaszám módosítás elfogadására és a változás átvezetésére már nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezen bejelentéseket az adatok átvezetése érdekében legkésőbb a kiutalást megelőző hónapban szíveskedjenek benyújtani

Megváltozott a mentor bankszámlaszáma. Mi ilyenkor a teendő?

Az adatváltozás tényét minden esetben a Pályázatkezelő Rendszerben szükséges bejelenteni, a Személyes / Bejelentéseim menüpontja alatt található „Mentor bankszámlaszám módosítás bejelentése” pontnál a számlaszám megadásával és a pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat (az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával) vagy banki igazolás) felcsatolásával.

Megváltozott a tanuló mentora. Mi ilyenkor a teendő?

A mentorváltási kérelmet a Pályázatkezelő Rendszerben szükséges bejelenteni, a Személyes / Bejelentéseim menüpontja alatt található „Mentor és/vagy intézményváltás bejelentése” pontnál.

A mentorváltáshoz a következő kitöltött és aláírt dokumentumok feltöltése szükséges:

A mentorált időszakra vonatkozó beszámolókat, az egyéni fejlesztési tervet a mentor a mentorváltás bejelentése előtt köteles elkészíteni, ennek hiányában a mentorváltás nem kerül elfogadásra.

A tanuló intézményt váltott. Mi ilyenkor a teendő?

Az intézményváltás szándékát a Pályázatkezelő Rendszerben szükséges bejelenteni, a Személyes / Bejelentéseim menüpontja alatt található „Mentor és/vagy intézményváltás bejelentése” pontnál

Az intézményváltás folyamata, amennyiben marad a régi mentor:

1. lépés: A tanuló mentora regisztrációt nyújt be az új intézménybe, ahol a diák ÚJ tanulói jogviszonyt létesített.

2. lépés: A mentor és a tanuló jelzi az ÚJ intézmény Feladatellátási hely adminisztrátorának (továbbiakban FEHAdmin), hogy ugyanazon mentor folytatná a tevékenységet, aki az előző iskolában mentorált, ezért ha a regisztráció formailag megfelelő azt fogadja el az ÚJ intézmény FEH Adminja. FONTOS, hogy a 3. lépés csak a már elfogadott mentori regisztrációt követően kivitelezhető.

3. lépés: A mentor az előző intézményben lévő tanulóhoz tartozó jelentkezéssel kapcsolatosan a Bejelentéseim àMentor és/vagy intézményváltás szövegre kattintva megkezdi az Intézményváltást.

Mi az egyéni fejlesztési terv elkészítésének határideje?

A mentor a pályázott tanulókkal kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít legkésőbb 2022. szeptember 23-ig a Pályázatkezelő Rendszerben. Az egyéni fejlesztési terv alapján a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat értékeli.

Az új mentor nem látja a régi mentor által készített fejlesztési tervet, előrehaladási naplót és beszámolót. Mi ilyenkor a teendő?

Ebben az esetben az új mentornak kell a saját felületi oldalán az adott tanulóra vonatkozóan a fejlesztései tervet, az előrehaladási naplót, és a beszámolót elkészíteni.

Mi a teendő a hibásan megadott bankszámlaszám esetén?

A rendszer a bankszámlaszámokat ellenőrzi, és amennyiben azok nem felelnek meg a bankszámlaszámmal kapcsolatos követelményeknek, hibaüzenetet ad.

A követelmények szerint:

Amennyiben a bankszámlaszám biztosan helyes - más online elérhető bankszámla ellenőrző algoritmusok szerint is -, de a rendszer mégsem fogadja el, kérjük a bankszámlaszám, a felhasználó és a jelentkezés pontos megadásával jelezze azt írásban az utravalo@tef.gov.hu címre küldött e-mailben.

Mi a teendő, ha a feladatellátási hely neve nem található a rendszerben?

A rendszer 2021. szeptemberi törzsadatokkal dolgozik, az intézményi (szervezeti) adatokban bekövetkezett változtatásokat folyamatosan frissítjük. Amennyiben egy szervezet nem, vagy hibás adatokkal szerepel a rendszerben, kérjük, hogy az alábbi adatok megadásával jelezze írásban az utravalo@tef.gov.hu címre küldött e-mailben.

Milyen telefonszám rögzíthető a felületen, ha az intézmény nem rendelkezik vonalas telefonszámmal?

Amennyiben az intézmény nem rendelkezik vonalas telefonnal, kérjük a vonalas telefonszám helyén (is) a mobiltelefonszámot adják meg.

Feltöltendő dokumentumok mérete

A feltöltendő dokumentumok mérete korlátozott – jelenleg 1 MB -, ezért fontos, hogy már a szkennelésnél kis felbontásban szkenneljünk, ezzel is csökkentve a file méretét. A 150 dpi felbontás már olvasható dokumentumot eredményez.

Egy e-mail címmel lehet-e mentorként és FEH adminisztrátorként is regisztrálni?

A Pályázatkezelő Rendszerben természetes személyek regisztrálnak e-mail címekkel. Ha egy és ugyanazon személy több szerepkört is be kíván tölteni, akkor ennek semmi akadálya, a regisztrációját követően mind mentori, mind FEH adminisztrátori szerepet is választhat, tetszőleges számú feladatellátási helyen.

Az intézmény fenntartójának van-e bármilyen feladata az UTR felületén belül a pályázatok benyújtása során?

A projekt során támogatási jogviszony (Támogatói okirat formájában) a támogató és a támogatott személyek (tanuló, mentor) között jönnek létre. A tanuló oktatási intézménye (pl. Szakképzési Centrum) csak a pályázati dokumentumokban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésében kap szerepet, a jelentkezések között nem szelektálhat. Minden esetben az intézményvezető felelőssége, hogy valamennyi Pályázati adatlap megfelelően kitöltve kerüljön benyújtásra, azonban a jelentkezések esetlegesen nagy száma miatt ezt az ellenőrzési szerepkört a FEH adminisztrátor személyére delegálhatja.

Bármilyen böngészőprogrammal működik a program?

A Pályázatkezelő Rendszer a legújabb Firefox, Safari, Chrome és Edge böngészőkkel is működik. Javasolt a Chrome böngésző használata.

Hol kaphatok bővebb információt a pályázattal kapcsolatban?

A pályázat elkészítése során felmerült lényeges és információtartalommal bíró kérdéseket írásban az utravalo@tef.gov.hu címre küldött e-mailben tudja feltenni.

A szöveges értékkel rendelkező érdemjegy beleszámítható a tanulmányi átlagba?

A szöveges értékkel rendelkező érdemjegy nem váltható érdemjegyre, így nem számítható be a tanulmányi átlagba.